× خانه درباره ما تماس باما

ترانزیت

حمل اثاث بین آسیای مرکزی و اروپا از سه کریدور محتمل زیر هدایت می شود: مسیر راه های ترانزیتی : کریدور شمالی می تواند برای حمل و نقل بار از طریق فدراسیون روسیه و سپس روسیه سفید با اوکراین مورد استفاده قرار بگیرد. زیر بناهای جاده ای در شوروی سابق به خوبی توسعه یافته اند ، مع ذلک کمتر از راه آهن برای حمل و نقل بین آسیای مرکزی و اروپا مناسب هستند.

از قزاقستان ، سه نقطه اصلی برای دسترسی به شبکه راه های فدراسیون روسیه موجود اند. یکی از نقاط فردروفکا ، در شمال و دیگری اورالسک در شمال غربی می باشد که هر دو نقطه با راه های انشعابی به مسکو می رسند و سپس به مینسک و برست در روسیه سفید ادامه یافته و از طریق لهستان و آلمان به اروپای غربی ختم می شوند . سومین نقطه آکتی رائو در غرب است که کالا را می توان به ولگا گراد و میسکی ارسال و از طریق فدراسیون روسیه و اوکراین به اروپای غربی برد. از ازبکستان کالا را می توان با یکی از سه مسیر زیر اثاث کشی یا جا به جا نمود: الف : از طریق تاشکند یعنی نقطه ای که می تواند در طول راه انشعابی از طریق غرب قزاقستان به اکتجوبینسک و از آنجا به اورالسک یا آکتی رائو برد. ب: از طریق بخارا و نوکوس در شمال ، جایی که می تواند به آکتی رائو (قزاقستان) و آستاراخان ( فدراسیون روسیه ) برود. از ترکمنستان بهترین جهت حرکت و جا به جایی کالا به چارجو و سپس به طرف شمال یعنی نوکوس ( ازبکستان ) و بینئو ( قزاقستان ) و آز آنجا به طرف آکتی رائو ( قزاقستان ) و آستاراخان ( فدراسیون روسیه ) ادامه یابد.


این کریدور ، جا به جایی کالاهای آسیای مرکزی و اروپا را از طریق فدراسیون روسیه و از طریق روسیه سفید و یا اوکراین تسهیل می کند. زیربنای راه آهن در این کریدور ، بسیار وسیع و توسعه یافته است. در قزاقستان ، پنج نقطه اصلی برای دسترسی به سیستم راه آهن فدراسیون روسیه وجود دارد. سه نقطه آنها ، یعنی پرتوپوال ، پرسنوگورکوفکا ، زولوتایاسپکا ،در شمال ارنبورگ و آستاراخان به ترتیب در شمال غربی و غرب کشور قرار دارند . از نقاط شمالی ، انشعاب راه آهن به طرف یکاترینبورک ( جایی که به راه آهن ماورای سیبری متصل می شوند . ) و روسیه شرق دور را به مسکو متصل می نمایند . از ارنبورگ ، یک انشعاب به طرف مسکو و سپس به طرف مینسک برست در روسیه سفید ادامه یافته و در ادامه از طریق لهستان ( ورشو ) و آلمان به اروپای غربی ختم می شود. از آستاراخان ، در ساحل شمالی دریای خزر یک انشعاب به ولگاگراد و سپس به مرز بین فدراسیون روسیه و اوکراین می رسد. از ازبکستان ، کالای حمل شده با راه آهن می تواند از یکی از دو کریدور اصلی زیر حرکت نماید الف )از طریق تاشکند ، به طرف قزاقستان با قطع مرز فدراسیون روسیه در جنوب ارنبورگ . ب) ازطریق بخارا ( در جنوب ازبکستان ) سپس چارجو ( در ترکمنستان ) و سپس جهت شمال غربی با استفاده از انشعاب راه آهن واقع در دو طرف مرز بین ازبکستان و ترکمنستان و سپس به قزاقستان در نزدیکی بینئو . و بالاخره منتهی به ایستگاه بزرگ اتصالی در مکات ، امکان دسترسی به جهت غربی ، با قطع فدراسیون در نزدیکی آستاراخان و سپس ازطریق ولگا گراد و اوکراین به غرب اروپا ، یا در یک جهت شمال شرقی با قطع فدراسیون روسیه در نزدیکی ارونبورگ و سپس به مسکو و اروپای غربی از طریق روسیه سفید. از ترکمنستان با حمل شده با راه آهن در جهت های زیر هدایت می شود: الف) به چارجو 3 شمال بینئو و مکات در قزاقستان و سپس به آستاراخان و ارنبورگ ( فدراسیون روسیه ) ب) به ترکمن باشی و سپس با قطع دریای خزر با استفاده از کریدور مرکزی . ب: کریدور میانی (CC) : حرکت کالا با قطع عرض دریای خزر ، کشورهای قفقاز و دریای سیاه قبل از ادامه مسیر از طریق کشورهای اروپای مرکزی

مسیر راه های ترانزیتی

استفاده از کریدور مرکزی برای جا به جایی بار به وسیله جاده به بندر ترکمن باشی ( ترکمنستان ) سپس با قطع دریای خزر به بندرباکو ( آذربایجان ) و از باکو به یکی از روش های دریا به زمین ادامه می یابد. از طریق آذربایجان وگرجستان ، به بنادر پوتی یا باتومی (گرجستان ) در امتداد دریای سیاه به بنادر اوکراین( اودسا ، ایلیشوسک ) یا بلغارستان ( وارنا ، بورگاس) و سپس از طریق کشورهای اروپای مرزکی به اروپای غربی . در طول ساحل غربی دریای خزر به سمور در مرز بین فدراسیون روسیه و آذربایجان و سپس به روستف و غرب اروپا از طریق اوکراین . از طریق آذربایجان و گرجستان به لسلیدزه در مرز بین فدراسیون روسیه و آذربایجان و سپس به روستف و از طریق اوکراین به اروپای غربی . از طریق آذربایجان به ارمنستان به شهرهای مارکارا یا اخوریک و سپس از طریق ترکیه به کریدور جنوبی. مسیر راه آهن ترانزیتی کریدور مرکزی ، برای جا به جایی کالا با راه آهن از طریق بندر ترکمن باشی ( کرانسوودسک) در ترکمنستان و با قطع دریای خزر به وسیله free boat به جهت رسیدن به بندر باکو ( آذربایجان ) از باکو مسیرهای متفاوتی برای حرکت به طرف اروپا وجود دارند ، مشتمل بر : در امتداد راه آهن آن سوی قفقاز (قفقاز جنوبی ) به بنادر پوتی و یا باتومی در گرجستان در دریای سیاه و در امتداد دریای سیاه به بنادر اوکراین ( اودسا و ایلیشویک ) ، بلغارستان ( وارنا ، بورگاس) یا رومانی و سپس از طریق کشورهای اروپای مرکزی به طرف اروپای غربی . از ساحل غربی دریای خزر به سمور در مرز بین فدراسیون روسیه و آذربایجان و سپس از طریق فدراسیون روسیه و اوکراین به اروپای غربی . با عبور از آذربایجان و گرجستان در امتداد خط آن سوی قفقاز به وسلوی در مرز بین فدراسیون روسیه و گرجستان واز طریق فدراسیون روسیه و اوکراین به اروپای غربی .

در امتداد مرز جنوبی آذربایجان ، با عبور از ارمنستان به آخوریک و سپس از طریق ترکیه به کریدور جنوبی .( به علت مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان ، ازسال 1998 به بعد کلیه راه های ارتباطی بین دو کشور تا کنون بسته است. ) ج: کریدور جنوبی(ُSc) : با حرکت بار از طریق جمهوری اسلامی ایران ، ترکیه و کشورهای اروپای مرکزی . مورد استفاده کریدور جنوبی در ارسال بار از هر سه کشور به سرخس در مرز بین ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران و ازآنجا از طریق راه آهن سرخس-مشهد و با استفاده از راه آهن جمهوری اسلامی ایران به ترکیه . پس از ترکیه دو مسیر وجود دارد : به کاپیکوله در مرز بلغارستان و سپس به اروپای غربی . به بندر سامسون در دریای سیاه ، در امتداد دریای سیاه به بنادر اوکراین بلغارستان ، رومانی و سپس به اروپا با استفاده از کریدور مرکزی . علاوه بر گزینه های مذکور ، می توان از مسیرهای دیگری نیز برای اتصال کریدورها به یکدیگر استفاده نمود . برای مثال، کریدور شمالی و مرکزی می تواند در غرب دریای خزر منشعب شوند.


باربری باربری در تهران باربری نیاوران