ترانزیت و باربری

کردیدور های ترانزیتی بین آسیای مرکزی و اروپا

بار بین آسیای مرکزی و اروپا از  سه کریدور محتمل زیر هدایت می شود:

الف: کریدور شمالی(NC) : با حرکت کالا از آسیای مرکزی به اروپا ازطریق فدراسیون روسیه .

مسیر راه های  ترانزیتی :

کریدور شمالی می تواند برای حمل و نقل بار از طریق فدراسیون روسیه و سپس روسیه سفید با اوکراین مورد استفاده قرار بگیرد. زیر بناهای جاده ای در شوروی سابق به خوبی توسعه یافته اند ، مع ذلک کمتر از راه آهن برای حمل و نقل بین آسیای مرکزی و اروپا مناسب هستند.

از قزاقستان ، سه نقطه اصلی برای دسترسی به شبکه راه های فدراسیون روسیه موجود اند. یکی از نقاط فردروفکا ، در شمال و دیگری اورالسک در شمال غربی می باشد که هر دو نقطه با راه های انشعابی به مسکو می رسند و سپس به مینسک و برست در روسیه سفید ادامه یافته و از طریق لهستان و آلمان به اروپای غربی ختم می شوند . سومین نقطه آکتی رائو در غرب است که کالا را می توان به ولگا گراد و میسکی ارسال و از طریق فدراسیون روسیه و اوکراین به اروپای غربی برد.

از ازبکستان کالا را می توان با یکی از سه مسیر زیر جا به جا نمود:

الف : از طریق تاشکند یعنی نقطه ای که می تواند در طول راه انشعابی از طریق غرب قزاقستان به اکتجوبینسک و از آنجا به اورالسک یا آکتی رائو برد.

ب: از طریق بخارا و نوکوس در شمال ، جایی که می تواند به آکتی رائو (قزاقستان) و آستاراخان ( فدراسیون روسیه ) برود.

از ترکمنستان بهترین جهت حرکت و جا به جایی کالا به چارجو و سپس به طرف شمال یعنی نوکوس ( ازبکستان ) و بینئو ( قزاقستان ) و آز آنجا به طرف آکتی رائو ( قزاقستان ) و آستاراخان ( فدراسیون روسیه ) ادامه یابد.  

مسیر راه آهن ترانزیتی

این کریدور ، جا به جایی کالاهای آسیای مرکزی و اروپا را از طریق فدراسیون روسیه و از طریق روسیه سفید و یا اوکراین تسهیل می کند. زیربنای راه آهن در این کریدور ، بسیار وسیع و توسعه یافته است.

در قزاقستان ، پنج نقطه اصلی برای دسترسی به سیستم راه آهن فدراسیون روسیه وجود دارد. سه نقطه آنها ، یعنی پرتوپوال ، پرسنوگورکوفکا ، زولوتایاسپکا ،در شمال ارنبورگ و آستاراخان به ترتیب در شمال غربی و غرب کشور قرار دارند . از نقاط شمالی ، انشعاب راه آهن به طرف یکاترینبورک ( جایی که به راه آهن ماورای سیبری متصل می شوند . ) و روسیه شرق دور را به مسکو متصل می نمایند . از ارنبورگ ، یک انشعاب به طرف مسکو و سپس به طرف مینسک برست در روسیه سفید ادامه یافته و در ادامه از طریق لهستان ( ورشو ) و آلمان به اروپای غربی ختم می شود. از آستاراخان ، در ساحل شمالی دریای خزر یک انشعاب به ولگاگراد و سپس به مرز بین فدراسیون روسیه و اوکراین می رسد.

از ازبکستان ، کالای حمل شده با راه آهن می تواند از یکی از دو کریدور اصلی زیر حرکت نماید :

الف )از طریق تاشکند ، به طرف قزاقستان با قطع مرز فدراسیون روسیه در جنوب ارنبورگ .

ب) ازطریق بخارا ( در جنوب ازبکستان ) سپس چارجو ( در ترکمنستان ) و سپس جهت شمال غربی با استفاده از انشعاب راه آهن واقع در دو طرف مرز بین ازبکستان و ترکمنستان و سپس به قزاقستان در نزدیکی بینئو . و بالاخره منتهی به ایستگاه بزرگ اتصالی در مکات ، امکان دسترسی به جهت غربی ، با قطع فدراسیون در نزدیکی آستاراخان و سپس ازطریق ولگا گراد و اوکراین به غرب اروپا ، یا در یک جهت شمال شرقی با قطع فدراسیون روسیه در نزدیکی ارونبورگ و سپس به مسکو و اروپای غربی از طریق روسیه سفید.

از ترکمنستان با حمل شده با راه آهن در جهت های زیر هدایت می شود:

الف) به چارجو 3 شمال بینئو و مکات در قزاقستان و سپس به آستاراخان و ارنبورگ ( فدراسیون روسیه )

ب) به ترکمن باشی و سپس با قطع دریای خزر با استفاده از کریدور مرکزی .

ب: کریدور میانی (CC) : حرکت کالا با قطع عرض دریای خزر ، کشورهای قفقاز و دریای سیاه قبل از ادامه مسیر از طریق کشورهای اروپای مرکزی .

مسیر راه های ترانزیتی : استفاده از کریدور مرکزی برای جا به جایی بار به وسیله جاده به بندر ترکمن باشی ( ترکمنستان ) سپس با قطع دریای خزر به بندرباکو ( آذربایجان ) و از باکو به یکی از روش های دریا به زمین ادامه می یابد.

از طریق آذربایجان  وگرجستان ، به بنادر پوتی یا باتومی (گرجستان  )  در امتداد دریای سیاه به بنادر اوکراین( اودسا ، ایلیشوسک ) یا بلغارستان ( وارنا ، بورگاس) و سپس از طریق کشورهای اروپای مرزکی به اروپای غربی .

در طول ساحل غربی دریای خزر به سمور در مرز بین فدراسیون روسیه و آذربایجان و سپس به روستف و غرب اروپا از طریق اوکراین .

از طریق آذربایجان و گرجستان به لسلیدزه در مرز بین فدراسیون روسیه و آذربایجان و سپس به روستف و از طریق اوکراین به اروپای غربی .

از طریق آذربایجان به ارمنستان به شهرهای مارکارا یا اخوریک و سپس از طریق ترکیه به کریدور جنوبی.

مسیر راه آهن ترانزیتی

کریدور مرکزی ، برای جا به جایی کالا با راه آهن از طریق بندر ترکمن باشی ( کرانسوودسک) در ترکمنستان و با قطع دریای خزر به وسیله free boat به جهت رسیدن به بندر باکو ( آذربایجان ) از باکو مسیرهای متفاوتی برای حرکت به طرف اروپا وجود دارند ، مشتمل بر :

در امتداد راه آهن آن سوی قفقاز (قفقاز جنوبی ) به بنادر پوتی و یا باتومی در گرجستان در دریای سیاه و در امتداد دریای سیاه به بنادر اوکراین ( اودسا و ایلیشویک ) ، بلغارستان ( وارنا ، بورگاس) یا رومانی و سپس از طریق کشورهای اروپای مرکزی به طرف اروپای غربی .

از ساحل غربی دریای خزر به سمور در مرز بین فدراسیون روسیه و آذربایجان و سپس از طریق فدراسیون روسیه و اوکراین به اروپای غربی .

با عبور از آذربایجان و گرجستان در امتداد خط آن سوی قفقاز به وسلوی در مرز بین فدراسیون روسیه و گرجستان واز طریق فدراسیون روسیه و اوکراین به اروپای غربی .

در امتداد مرز جنوبی آذربایجان ، با عبور از ارمنستان به آخوریک و سپس از طریق ترکیه به کریدور جنوبی .( به علت مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان ، ازسال 1998 به بعد کلیه راه های ارتباطی بین دو کشور تا کنون  بسته است. )

ج: کریدور جنوبی(ُSc) : با حرکت بار از طریق جمهوری اسلامی ایران ،  ترکیه و کشورهای اروپای مرکزی .

مسیر راه آهن ترانزیتی

مورد استفاده کریدور جنوبی در ارسال بار از هر سه کشور به سرخس در مرز بین ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران و ازآنجا از طریق راه آهن سرخس-مشهد و با استفاده از راه آهن جمهوری اسلامی ایران به ترکیه . پس از ترکیه دو مسیر وجود دارد : به کاپیکوله در مرز بلغارستان و سپس به اروپای غربی .

به بندر سامسون در دریای سیاه ، در امتداد دریای سیاه به بنادر اوکراین بلغارستان ، رومانی و سپس به اروپا با استفاده از کریدور مرکزی .

علاوه بر گزینه های مذکور ، می توان از مسیرهای دیگری نیز برای اتصال کریدورها به یکدیگر استفاده نمود . برای مثال، کریدور شمالی و مرکزی می تواند در غرب دریای خزر منشعب شوند.

مسیر راه های  ترانزیتی :

استفاده از کریدور جنوبی برای هر سه کشور از طریق ترکمنستان برای حمل بار در سه نقطه مرزی با جمهوری اسلامی ایران یعنی سرحس ، گودان ، گودرویولوم و از آنجا در امتداد شمال جمهوری اسلامی ایران به ترکیه و از ترکیه به یکی از دو روش زیر به اروپای غربی  :

به کاپیکوله در مرز بلغارستان و سپس به اروپای غربی

به بنادر سامسون و یا ترابوزان در دریای سیاه و در امتداد دریای سیاه به بنادر اوکراین یا بلغارستان وسپس اروپا در کریدور میانی .

مسیر های دریا به زمین ( see-cum-land  ) گزینه دیگری که از زمان های دور ، بین آسیای مرکزی و اروپا مد نظر بوده است ، امکان ارتباط دریا به زمین از طریق بنادر با استفاده از امکانات راه و راه آهن است .برای مثال در خلیج فارس ، بندر عباس در جمهوری اسلامی ایران ؛ یا در اقیانوس هند بندر پاکستانی کراچی یا در دریای مدیترانه ، بنادر مرسین ، اسکندرون و ازمیر از کشور ترکیه .

بهترین راه دسترسی به بندر عباس از طریق ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران ، دسترسی به کراچی از طریق چین و پاکستان ، دسترسی به بنادر ترکیه از طریق جمهوری اسلامی ایران می باشد.

باربری تهران

آموزش

باربری ترانزیتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *